Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Combo Design BV, Utrecht ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel ondernummer 30153429.

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Als u bij ons een bestelling plaatst offline of online, als u bij ons spullen leent, bijvoorbeeld kleurstalen of een kussen dan hebben wij persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en een emailadres nodig. Over de verwerking van deze gegevens willen we graag transparant zijn.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hierbij houden wij in alle gevallen ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden bij bestellingen en of uitleen;
 • Communicatie over bestellingen en uitnodigingen;
 • Voor betaling middels creditcard en iDEAL via webshop of in winkel;
 • Verzoek tot uitvoer van herstel, reparatie of andere service gerelateerde opdrachten;
 • Statistische analyses maken van managementrapportage;
 • Bij de bestellingen en of uitleen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam of initialen, tussenvoegsel en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Rapportage

Combo Design verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt er gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van klanten worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wilt zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat, zoals gebaseerd op postcode, bestelde producten of aantal orders.

Verstrekken aan derde

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen en onderhouden van onze website en webshop;
 • Het verzorgen van uitlevering, bezorging, service, montage of (meubel)stoffering;
 • Het registreren, verzorgen en uitvoeren van de garantieregeling via onze leverancier, Oranje of POS.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Uitzonderingen gelden voor persoonsgegevens, die wij in het kader van uitvoering van een overeenkomst voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden nodig hebben. Deze kunnen pas na verloop van de wettelijke bewaartermijnen worden gewist.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging van het Privacybeleid

Voor zover nieuwe producten of dienstverleningen worden geïntroduceerd, internetprocessen veranderen of als de internettechnologie en elektronische gegevensverwerking verder ontwikkelt, dient het Privacy Policy mogelijk te worden geactualiseerd. Wij behouden ons het recht voor, het Privacy Policy eenzijdig te wijzigen indien nodig. De meest recente verklaring zal hier worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om dit Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Aansprakelijkheid

Alle op deze website vermelde informatie wordt met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij aanvaren echter geen aansprakelijkheid voor de inhoud van onze websites wat juistheid, volledigheid en actualiteit betreft van de informatie betreft. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden.

Technische en organisatorische

Een firewall-systeem voorkomt de onbevoegde toegang van buitenaf. Meerdere niveaus van encrypties en identificatie sluiten niet geautoriseerde aanvragen of het verzamelen van klantengegevens bij de transmissie in beginsel uit. Naast het interne encryptieproces van de internetbrowser maken wij gebruik van nog betere encryptieprocessen, om een decodering door hiertoe niet geautoriseerde personen uit te sluiten. 

 Bij iedere toegang op een pagina van onze website worden zowel het IP-adres van uw aanvragende computer en uw internet serviceprovider, datum, duur en tijdstip van de toegang evenals de naam van het bekeken bestand naast het gegevensvolume opgeslagen in een protocol.

Technieken voor de exploitatie van de website

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele telefoon worden opgeslagen. Cookies zijn onder meer noodzakelijk om onze website goed te kunnen gebruiken. Tegelijkertijd ontvangen wij via deze cookies informatie, die ons in staat stelt, onze website aan te passen aan de behoeften van de bezoekers. Sommige van de cookies worden slechts voor de duur van uw verblijf op onze website gebruikt. Door ons ingeschakelde reclame- management-dienstverleners zullen echter deels ook cookies met een langere opslagduur gebruiken. Ze zijn uitsluitend bestemd voor de analyse van het gebruik van de website. Alle cookies op onze websites omvatten uitsluitend technische informatie, geen persoonsgegevens.

U kunt ook zonder cookies van onze website gebruik maken. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het gebruik van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen, dat u een mededeling ontvangt, zodra cookies worden verstuurd.

Analytische cookies

Op de website combodesign.nl vind u ook analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat we inzicht verkrijgen in hoe u gebruikt maakt van onze website. Deze inzichten gebruiken wij om de website te verbeteren. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google") en helpt ons bij het analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van combodesign.nl (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google te verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Cookies voor retargeting

Door middel van een codefragment is het mogelijk om via cookies surfgedrag te verzamelen van websitebezoekers. Via cookies voor retargeting kunnen we op basis van bezoeken achterhalen voor welke producten interesse en persoon gesegmenteerde advertenties aanbieden. 

Als u bijvoorbeeld veel hoekbanken heeft aangeklikt/bekeken, kunnen we door het meten via cookies ervan uit gaan dat u interesse heeft in een hoekbank. Met behulp van deze informatie kunnen we u relevante advertenties aanbieden op sites van (voornamelijk) derden en social media.

Informatie ter verbetering van de persoonlijke informatieveiligeid

U kunt uw browser zo configureren, dat u wordt geïnformeerd, zodra cookies dienen te worden gebruikt, om deze indien nodig algemeen of met betrekking tot de afzonderlijke gevallen te accepteren of algemeen te weigeren. Meer informatie over de configuratie van uw browser vindt u hier. 

 • Een veilige internetverbinding kunt u o.a. herkennen aan het adres. Als dit begint met https, is dat een teken voor een veilige verbinding (bijv. https://...nl). Een ander kenmerk is het gesloten slot in de onderste symboollijst van uw browser. 
 • Wij zullen nooit vertrouwelijke informatie zoals uw rekening-/klantennummer, uw pincode of uw wachtwoord per e-mail, telefonisch of per SMS vragen of om het ter beschikking stellen van deze informatie resp. om een directe invoer van de toegangsgegevens vragen. 
 • Installeer alleen programma’s, die u heeft ontvangen van een betrouwbare bron. In het bijzonder bij de download van programma’s uit het internet dient u uiterst voorzichtig te zijn. 
 • Installeer en start geen programma’s, die u van onbekenden of ongevraagd van bekenden per e-mail heeft ontvangen. Let op: Ook screensavers zijn programma’s. 
 • Voor zover u ook maar een geringe twijfel heeft over de betrouwbaarheid van programma’s, dient u de installatie op uw computer niet uit te voeren. 
 • Installeer een virusscanner op uw computer en laat deze regelmatig alle bestanden controleren op virussen. Let erop, dat u voortdurend nieuwe updates, die alle toonaangevende fabrikanten van virusscanners ter beschikking stellen, downloadt.

Informatie over onze gegevensbescherming

Mochten de genoemde maatregelen niet aan uw verwachtingen voldoen of mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het verzamelen, verwerken en/of het gebruik van uw persoonsgegevens, zouden wij deze graag van u horen. Wij zullen ons best doen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uw suggesties te realiseren. Komen wij er samen met u niet uit? Dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Combo Design BV
Sint Jacobsstraat 12
3511BS Utrecht
030-2333878